تغییر نیروگاه حرارتی و نیروگاهی بیشکک از زغال سنگ به گاز برای دو برابر شدن هزینه اصلی برق ، گرما

تغییر نیروگاه حرارتی و نیروگاهی بیشکک از زغال سنگ به گاز برای دو برابر شدن هزینه اصلی برق ، گرما

Tainynews – ایستگاه های الكتریكی اعلام كردند كه در حال كار بر روی انتقال احتمالی نیروگاه حرارتی و نیروگاهی بیشكك از سوختن زغال سنگ به گاز است …

Author: admin