کمیسیون مرکزی انتخابات گزارش را در مورد حمل و نقل رایگان از بیشکک به منطقه ایسیک کول بررسی می کند تا به نفع یکی از نامزدها رأی دهد

کمیسیون مرکزی انتخابات گزارش را در مورد حمل و نقل رایگان از بیشکک به منطقه ایسیک کول بررسی می کند تا به نفع یکی از نامزدها رای دهد

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات گفت تحقیقات در مورد اطلاعات مربوط به حمل و نقل رایگان از بیشکک به منطقه ایسیک کول آغاز شده است.

گروه پاسخ سریع کمیسیون مرکزی انتخابات در تاریخ 9 ژانویه اطلاعات ناشناسی دریافت کرد مبنی بر اینکه حمل و نقل رایگان مینی بوس از ایستگاه اتوبوس در بیشکک به منطقه ایسیک کول برای رأی دادن به نامزد ریاست جمهوری سدیر جپاروف ترتیب داده شده است.

اطلاعات برای بررسی به وزارت کشور و دادستانی کل ارسال شد.

Author: admin