راهپیمایی مسالمت آمیز برای حاکمیت قانون در بیشکک برگزار شد

راهپیمایی مسالمت آمیز برای حاکمیت قانون در بیشکک برگزار شد

Tainynews – راهپیمایی مسالمت آمیز دیگری امروز در بیشکک برگزار شد.

راهپیمایی برای رسیدن به قانون از ایستگاه راه آهن آغاز شد و در میدان آلا-تو به پایان رسید.

حدود 50 نفر راهپیمایی کردند.

آنها وقتی به میدان نزدیک میله پرچم رسیدند ، سرود ملی را اجرا کردند.

Author: admin