رئیس جمهور سابق جینبکوف در انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی رأی می آورد

رئیس جمهور سابق جینبکوف در انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی رأی می آورد

عکس پرونده

Tainynews – رئیس جمهور سابق سورونبای جینبکوف در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و همه پرسی در محل اخذ رأی شماره 1327 بیشکک در مدرسه شماره 5 رأی داده است.

پس از رأی گیری از جینبکوف س forال شد که وی در همه پرسی به چه سیستمی رای داده است. پاسخ جینبکوف نامشخص بود ، اما خبرنگاران پاسخ را به عنوان سیستم ریاست جمهوری تفسیر کردند.

در زمان ریاست جمهوری ، سورونبای جینبکوف بیش از یک بار گفت که از سیستم پارلمانی حمایت می کند.

Author: admin