سدیر جپاروف درباره مشارکت کم رای دهندگان در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری اظهار نظر کرد

سدیر جپاروف درباره مشارکت کم رای دهندگان در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری اظهار نظر کرد

Tainynews – سادیر جپاروف در مورد میزان کم مشارکت رای دهندگان در انتخابات زودرس ریاست جمهوری اظهار نظر کرده است.

جپاروف گفت که انتخابات قبلی غیر صادقانه بود.

“نتایج رأی گیری قبلا جعل شده بود ، سو abuseاستفاده از فرم شماره 2 وجود داشت. انتخابات دیگر ناعادلانه نبود ، خرید رأی ممنوع است. همه این شرایط در این انتخابات تأمین شد. هیچ سیستم مافیایی وجود نداشت. پایین بود. “

میزان مشارکت رای دهندگان در انتخابات و همه پرسی حدود 33 درصد بود.

Author: admin