وزیر امور خارجه وزارت ترانسپورت که به جرم فساد بازداشت شد ، به طور داوطلبانه 2.5 میلیون جبران خسارت را به دولت جبران کرد

وزیر امور خارجه وزارت حمل و نقل که به جرم فساد مالی بازداشت شد ، به طور داوطلبانه 2.5 میلیون تومان به دولت خسارت داد

Tainynews – وزیر امور خارجه وزارت حمل و نقل و جاده ها ارمک مامیرکالیف به طور داوطلبانه خسارت وارد شده به کشور را به میزان 2 …

Author: admin