نخست وزیر پیشین كوباتبك بورونوف توسط پلیس مالی برای بازجویی احضار شد

نخست وزیر پیشین كوباتبك بورونوف توسط پلیس مالی برای بازجویی احضار شد

Tainynews کوباتبک بورونوف ، نخست وزیر سابق ، برای بازجویی توسط سرویس دولتی مبارزه با جرایم اقتصادی احضار شد ، منابع در 11 ژانویه به AKIpress گفتند.

طبق اطلاعات اولیه ، قرار است از بورونف در مورد آماده سازی پاسخ ویروس کرونا که منجر به مرگ شهروندان شده است ، سال شود.

Author: admin