شمارش دستی آرا در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قرقیزستان: سادیر جپاروف 83.49٪ آرا (تا ساعت 4.30 بعد از ظهر)

شمارش دستی آرا در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قرقیزستان: سدیر جپاروف 83.49٪ آرا (تا 4.30 بعد از ظهر) دارد

Tainynews – نتایج اولیه رای گیری در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری پس از شمارش دستی آرا اعلام شد.

از ساعت 4.30 بعد از ظهر ، نتایج رأی گیری از 2145 شعبه اخذ رأی (7/86 درصد) از کل 2474 مرکز به دست آمد. نتایج رای گیری هنوز از اکثر مراکز رای گیری در بیشکک دریافت نشده است.

Author: admin