مامیتوف سرپرست وقت با رئیسان مأموریت های بین المللی رصد انتخابات دیدار می کند

مامیتوف سرپرست رئیس جمهور با روسای مأموریت های بین المللی رصد انتخابات دیدار می کند

Tainynews – سرویس مطبوعاتی دولت گزارش داد – تالانت مامیتوف ، سرپرست و سخنگوی رئیس جمهور با روسای مأموریت های بین المللی رصد انتخابات دیدار کردند …

Author: admin