قرقیزستان 30.6 میلیارد میلیارد دلار برای خدمات دهی به بدهی های عمومی در سال 2020 هزینه کرد

قرقیزستان 30.6 میلیارد میلیارد برای خدمات رسانی به بدهی های عمومی در سال 2020 هزینه کرد

Tainynews وزارت دارایی گفت: قرقیزستان 30،688.8 میلیون مبلغ برای خدمات رسانی به بدهی عمومی در سال 2020 هزینه کرد.

16.092 میلیارد دلار برای خدمات بدهی خارجی هزینه شد.

14.595 میلیارد دلار برای خدمات بدهی داخلی هزینه شد.

Author: admin