رئیس پلیس مالی باید کسی را در قبال مرگ و میر ناشی از بیماری همه گیر Covid-19 پاسخگو باشد

رئیس پلیس مالی باید کسی را در قبال مرگ و میر ناشی از بیماری همه گیر Covid-19 پاسخگو باشد

رئیس پلیس مالی ساییمیک جاپیکیف

Tainynews سیمیمک جاپیکیف ، رئیس پلیس مالی ، امروز به خبرنگاران گفت – کسی باید در مورد مرگ و میرها در هنگام شیوع ویروس کرونا پاسخگو باشد …

Author: admin