خدمات مالیاتی ایالتی 62.9 میلیارد جریمه مالیات در سال 2020 جمع آوری کرد

خدمات مالیاتی ایالتی 62.9 میلیارد جریمه مالیات در سال 2020 جمع آوری کرد

Tainynews – سازمان مالیات امور خارجه 62.958 میلیارد جیب مالیات در سال 2020 جمع آوری کرد.

برنامه 2020 با 100.2 fulf تحقق یافت یا 107.3 میلیون مادر بیش از آن بود.

در مقایسه با سال 2019 ، درآمد مالیاتی بودجه دولت 324.7 میلیون سوم افزایش یافته است.

Author: admin