آتامبایف به دلایل بهداشتی خواستار محاکمه بدون او شد

آتامبایف به دلایل بهداشتی خواستار محاکمه بدون او شد

Tainynews – در 13 ژانویه ، دادرسی علیه رئیس جمهور پیشین آلمازبک آتامبایف و سایر متهمان در دادگاه منطقه پروومای بیشکک به ریاست قاضی آزیرت مدروف ادامه یافت …

Author: admin