کدام مناطق بیشکک به سدیر جپاروف و مدل حکمرانی ریاست جمهوری رأی دادند؟

کدام مناطق بیشکک به سدیر جپاروف و مدل حکمرانی ریاست جمهوری رأی دادند؟

Tainynews – نتایج رای گیری مقدماتی در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری نشان داد که سدیر جپاروف 79٪ کسب کرده است ، آداخان مادوماروف با 6.74٪ آرا در مکان دوم است.

با این حال ، جپاروف کمترین حمایت را در بیشکک کسب کرد – 52.28٪ آرا.

تجزیه و تحلیل نتایج رای گیری نشان داد که سدیر جپاروف در مناطق مرکزی بیشکک و مناطق کوچک در قسمت جنوبی پایتخت کمتر از 50 درصد آرا را به دست آورده است.

رنگ یاس بنفش – مناطقی که جپاروف و مدل حکمرانی ریاست جمهوری بیش از 50٪ به دست آورده اند

رنگ نارنجی – کمتر از 50٪.

Author: admin