مرکز بحران قربانیان خشونت خانگی در بیشکک افتتاح می شود: وزارت

مرکز بحران قربانیان خشونت خانگی در بیشکک: وزارت

Tainynews وزیر کار و توسعه اجتماعی آلیزا سلتون بکووا به AKIpress گفت – پول برای افتتاح مراکز بحرانی دولتی برای قربانیان خشونت خانگی در بودجه پیش بینی شده است ،

Author: admin