میزان کل خسارت گمرکی به 666.1 میلیون مادر رسیده است

میزان کل خسارت گمرکی به 666.1 میلیون مادر رسیده است

Tainynews – واحدهای مبارزه با قاچاق کالا از خدمات گمرکی دولتی تعداد 1،371 مورد نقض قوانین گمرکی در سال 2020 در قرقیزستان را کشف کردند.

میزان کل خسارت به 666.1 میلیون مادر رسیده است.

Author: admin