سرپرست قرقیزستان در حال اتمام ماموریت دیپلماتیک خود از سفیر عربستان استقبال می کند

سرپرست قرقیزستان با اتمام ماموریت دیپلماتیک خود از سفیر عربستان استقبال می کند

Tainynews – تالانت مامیتوف ، سرپرست رئیس جمهور ، رئیس پارلمان قرقیزستان به مناسبت اتمام مأموریت دیپلماتیک خود عبدالرحمن الجمهاح ، سفیر عربستان سعودی در قرقیزستان ، در 14 ژانویه پذیرای …

Author: admin