وزیر می گوید ، موارد ویروس کرونا در خانه های سالمندان قرقیزستان وجود دارد

وزیر می گوید ، موارد ویروس کرونا در خانه های سالمندان قرقیزستان وجود دارد

Tainynews وزیر کار و توسعه اجتماعی آلیزا سلتونبکووا گفت: – هیچ مورد ویروس کرونا در خانه های سالمندان و پرورشگاه ها وجود نداشت ، اما اکنون موارد آلوده نیز وجود دارد.

Author: admin