میزان زاد و ولد در مغولستان در سال 2020 2.5 درصد کاهش یافته است

میزان زاد و ولد در مغولستان در سال 2020 2.5 درصد کاهش یافته است

Tainynews در سطح ملی ، 75.7 هزار مادر در سال 2020 زایمان کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1907 (2.5 درصد) کاهش یافته است.

236 (0.3٪) ولادت در خانه ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7 (3.1٪) کاهش یافته است.

در دسامبر سال 2020 ، 6310 مادر زایمان کردند که نسبت به ماه قبل 278 مادر (4.6٪) افزایش یافته است.

Author: admin