قزاقستان 91 مورد از ذات الریه COVID-19 را گزارش کرد

قزاقستان 91 مورد از ذات الریه COVID-19 را گزارش کرد

Tainynews – وزارت بهداشت در 14 ژانویه گزارش داد که قزاقستان 91 مورد پنومونی COVID-19 را برای روز گذشته گزارش کرده است.

2 مورد مرگ و 91 مورد بهبودی نیز برای روز گزارش شد.

از اول آگوست ، در مجموع 46590 مورد ذات الریه ، 532 مورد مرگ و 34209 مورد بهبودی گزارش شده است.

Author: admin