دولت قرقیزستان برای حمایت از مشاغل ، COVID-19 را یک وضعیت بزرگ فورس تشخیص داده است

دولت قرقیزستان برای حمایت از مشاغل ، COVID-19 را یک وضعیت بزرگ فورس دانست

Tainynews – دولت قرقیزستان شیوع COVID-19 را به عنوان یک موقعیت ماژور برای حمایت از مشاغل آسیب دیده به رسمیت شناخته است ، نخست وزیر محمد قلی ابیلگازیف در 8 مه حكم داد …

Author: admin