بیشکک به مناسبت 54 سالگرد پیروزی در WW2 میزبان اجلاس سرود است

بیشکک به مناسبت 54 سالگرد پیروزی در WW2 میزبان اجلاس سرود است

Tainynews – جلسه توجیهی اختصاص یافته به 75 سال پیروزی در جنگ بزرگ میهنی در تاریخ 9 ماه مه در میدان پیروزی در بیشکک برگزار شد.

رئیس جمهور سورونبای جینبکوف در شعله ابدی گل گذاشت و با دقایقی سکوت به کسانی که در جنگ جهانی دوم جان باختند ادای احترام کرد.

در این رویداد با حضور رئیس جمهور پارلمان ، داستانبانک جمابکوف ، نخست وزیر محمدعلی ابیلگازیف ، رئیس دادگاه عالی گلبارا کالیوا ، رئیس جمهور سابق روزا اوتونبایوا ، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ریمبردی دایشنبایف برگزار شد.

Author: admin