مغولستان 5 مورد جدید ویروس کرونا را گزارش کرد

مغولستان 5 مورد جدید ویروس کرونا را گزارش کرد

Tainynews رئیس بخش نظارت بر بیماریهای عفونی مرکز ملی بیماریهای واگیر (NCCD) آلیکساندر برمه گفت: مغولستان 5 مورد جدید ویروس کرونا را پس از آزمایش 15300 نفر در سراسر کشور طی 24 ساعت گذشته گزارش کرد.

همه موارد در اولان باتور گزارش شده است. چهار مورد از پنج مورد تماس نزدیک بیماران COVID-19 بود ، در حالی که یک مورد از بیماری تشخیص داده شد که در 16 ژانویه در اولین بیمارستان دولتی مرکزی بستری شده بود.

هیچ عفونت جدیدی در استان های دیگر ثبت نشده است.

تا امروز ، تعداد کل موارد تایید شده COVID-19 به 1517 مورد شامل 947 مورد بهبودی و 2 مورد مرگ رسیده است.

Author: admin