آزمایش 8 کارگر بهداشت از نظر ویروس کرونا در قرقیزستان مثبت است

آزمایش 8 کارگر بهداشت از نظر ویروس کرونا در قرقیزستان مثبت است

Tainynews – 8 کارگر بهداشتی از نظر ویروس کرونا در قرقیزستان طی روز گذشته آزمایش مثبت داشتند ، تیم عملیاتی سراسری برای پاسخ ویروس کرونا در 17 ژانویه گزارش داده است.

5 مورد در بیشكك ، 2 مورد در منطقه ایسیك كول و 1 مورد در منطقه چوی تایید شد.

در طی روز ، 1 کارگر بهداشت پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شد و 4 نفر به انزوا از خود پایان دادند.

در مجموع 4158 کارگر بهداشت در قرقیزستان به COVID-19 مبتلا شدند و 4055 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin