حجم آب در مخزن Toktogul امروز 11.3 میلیارد بیلیون متر مکعب بود

حجم آب در مخزن Toktogul امروز 11.3 میلیارد بیلیون متر مکعب بود

Tainynews – حجم آب موجود در مخزن توکتوگل از 18 ژانویه به 11.358 میلیارد متر مکعب رسیده است.

ورودی آب 160 متر مکعب در ثانیه و خروجی آب 644 متر مکعب در ثانیه است.

از 18 ژانویه سال 2020 ، حجم آب در مخزن 14244 میلیارد متر مکعب بود.

Author: admin