سرپرست شهرداری بازار شهرداری در بیشکک را بررسی می کند

سرپرست شهرداری بازار شهرداری در بیشکک را بررسی می کند

Tainynews – شهردار بیشکک بالباک تولوبایف در تاریخ 18 ژانویه قلمرو بازار شهرداری دوردوی را بررسی کرد.

این بازار دارای 76 غرفه با مساحت 1850 متر مربع ، 14 انبار با مساحت 1589.5 متر مربع و 40 غرفه واقع در خطوط برق است که باید با دستور بازرسی محیط زیست دولت برچیده شود.

سرپرست شهرداری دستورالعمل هایی را برای توسعه طرحی از بازار مدرن شهرداری با ایجاد شرایط مناسب برای کارآفرینان شاغل در بازار ارائه داد.

Author: admin