حدود 400 راننده مینی اتوبوس عمومی در بیشکک اعتصاب می کنند و خواستار افزایش کرایه هستند

حدود 400 راننده مینی اتوبوس عمومی در بیشکک اعتصاب می کنند و خواستار افزایش کرایه هستند

Tainynews – حدود 400 راننده مینی اتوبوس عمومی امروز با درخواست افزایش کرایه اعتصاب کردند.

اداره حمل و نقل بیشکک گفت ، رانندگان 4 مسیر اعتصاب کردند ، بقیه رانندگان به طور معمول کار می کنند.

افزایش احتمالی کرایه در نظر گرفته خواهد شد. این بخش افزود ، یک گروه کاری برای این منظور تشکیل شد.

این بخش گفت: “پس از تهیه تمام اسناد لازم ، باید تأثیر نظارتی را تجزیه و تحلیل کنیم ، سپس وزارت اقتصاد را تأیید کنیم. پس از آن پیش نویس قطعنامه برای بررسی توسط شورای محلی بیشکک آماده می شود”.

این اداره گفت که رانندگان 104 اتوبوس و 140 دستگاه واگن برقی امروز به طور معمول کار می کنند.

Author: admin