سفیر قرقیزستان مدیر OSDIHR ماتئو مکاچی سازمان امنیت و همکاری اروپا را به قرقیزستان دعوت می کند

سفیر قرقیزستان مدیر OSDIHR ماتئو مکاچی سازمان امنیت و همکاری اروپا را به قرقیزستان دعوت می کند

Tainynews – سفیر باکیت جوسوپوف ، نماینده دائمی قرقیزستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا ، در وین با مدیر تازه انتصاب ODIHR ماتئو مکاچی در وین دیدار کرد ، گفت وزارت امور خارجه …

Author: admin