پروازهای قرقیزستان و قزاقستان به دلیل ویروس کرونا هنوز افزایش نمی یابد

پروازهای قرقیزستان و قزاقستان به دلیل ویروس کرونا هنوز افزایش نمی یابد

Tainynews کریم عثمانوف ، رئیس بخش صدور گواهینامه آژانس هواپیمایی کشوری ، گفت: قرقیزستان و قزاقستان 2 پرواز منظم در مسیر بیشکک – آلماتی دارند.

Author: admin