کتابخانه ملی قرقیزستان ، سفیر انگلستان در مورد بهبود بیشتر همکاری گفتگو می کنند

کتابخانه ملی قرقیزستان ، سفیر انگلستان در مورد بهبود بیشتر همکاری گفتگو می کنند

Tainynews – چارلز گرت ، سفیر انگلیس در قرقیزستان از کتابخانه ملی قرقیزستان به نام آلیکول اسمونوف بازدید کرد و در تاریخ 18 ژانویه با مدیر کتابخانه جیلدیز باکاشوا دیدار کرد ، گفت خدمات مطبوعاتی این کتابخانه …

Author: admin