حداقل 1/3 شرکت های هوایی کار در قرقیزستان را متوقف کردند

حداقل 1/3 شرکت های هوایی کار در قرقیزستان را متوقف کردند

Tainynews بنیانگذار بلیط گفت: 14 شرکت دارای گواهینامه انجمن حمل و نقل هوایی بین المللی در قرقیزستان هستند و 4-5 شرکت از آنها فعالیت خود را متوقف کرده اند.

Author: admin