ازبکستان از اول فوریه حقوق و مزایا را افزایش می دهد

ازبکستان از اول فوریه حقوق و مزایا را افزایش می دهد

Tainynews – حقوق کارگران سازمان های دولتی و بودجه 1.1 برابر از اول فوریه در ازبکستان افزایش می یابد.

طبق صندوق بازنشستگی ، حداقل حقوق به میزان 747،300 سوم (حدود 70 دلار) در ماه تأیید می شود. حقوق پایه به میزان 245000 سوم (23 دلار) تأیید می شود.

از اول فوریه ، مزایای کودک 40 دلار ، و مزایای خانواده های فقیر 30-65 دلار است.

کمک مالی یک باره به خانواده های فقیر در کاراکالپاکستان و منطقه خوارزم به حدود 100 دلار افزایش یافت.

حقوق بازنشستگی شهروندان بازنشسته با عناوین افتخاری 1.1 برابر خواهد شد.

Author: admin