وزیر آموزش و پرورش در میان از سرگیری کلاسهای سنتی از مدرسه بیشکک بازدید غیرمنتظره ای انجام داد

وزیر آموزش و پرورش در میان از سرگیری کلاسهای سنتی از مدرسه بیشکک بازدید غیرمنتظره ای انجام داد

Tainynews – وزیر آموزش و علوم آلمازبک بیشنالیف در میان از سرگیری کلاسهای سنتی در برخی از کلاسها ، از مدرسه شماره 28 بیشکک بازدید غیرمنتظره ای کرد.

وزیر در چندین کلاس شرکت کرد و روند یادگیری مجدد و احترام به اقدامات پیشگیرانه COVID-19 را بررسی کرد.

وزیر بیشنالیف از معلمان مدرسه و اداره ، کارگران پزشکی برای مراقبت از بهداشت دانش آموزان مدرسه تشکر کرد.

دانش آموزان کلاس های 1 ، 5 ، 9 و 11 از 18 ژانویه کلاس های سنتی را در مدارس بیشکک از سر گرفتند.

Author: admin