حواله به ازبکستان در سال 2020 بیش از 6 میلیارد دلار است

حواله به ازبکستان در سال 2020 بیش از 6 میلیارد است

Tainynews – حواله به ازبکستان در سال 2020 بالغ بر 6.03 میلیارد دلار بوده است. بانک مرکزی ازبکستان گزارش داد ، این 17 میلیون دلار یا 0.3٪ افزایش نسبت به سال 2019 است.

انتقال پول از ازبکستان به 1.2 میلیارد دلار رسیده است که 157 میلیون دلار یا 15 درصد بیشتر از سال 2019 است.

تراز مثبت انتقال پول به 4.83 میلیارد دلار رسید.

Author: admin