2746 آتش سوزی در قرقیزستان در سال 2020 رخ داده است

2746 آتش سوزی در قرقیزستان در سال 2020 رخ داده است

Tainynews کالیس آخماتوف ، معاون وزیر امور اضطراری ، در 19 ژانویه گفت – 3،955 آتش سوزی در قرقیزستان در سال 2019 و 2،746 آتش سوزی در سال 2020 رخ داده است.

در مقایسه با سال 2019 ، تعداد آتش سوزی ها در سال 2020 30 درصد کاهش یافته است.

خسارات مادی ناشی از آتش سوزی 34٪ کاهش یافته است.

41 نفر در آتش سوزی در سال 2020 کشته شدند.

در سال 2019 ، 50 نفر در آتش سوزی جان خود را از دست دادند. اخماتوف گفت در مقایسه با سال 2019 ، تلفات 18 درصدی کاهش یافته است.

Author: admin