تلفات در موارد اضطراری به طور قابل توجهی در سال 2020 در قرقیزستان افزایش یافت

تلفات در موارد اضطراری به طور قابل توجهی در سال 2020 در قرقیزستان افزایش یافت

معاون وزیر امور اضطراری کالیس اخماتوف

Tainynews معاون وزیر امور اضطراری کالیس آخماتوف در یک کنفرانس مطبوعاتی در 19 ژانویه گفت – تعداد وضعیت اضطراری در سال 2020 در قرقیزستان نسبت به سال 2019 افزایش یافته است …

Author: admin