رسیدگی به درخواست پیگرد کیفری رئیس دادگاه عالی قرقیزستان در انتظار است

رسیدگی به درخواست پیگرد کیفری رئیس دادگاه عالی قرقیزستان در انتظار است

Tainynews – AKIpress در شورای قضایی گفته شد – جلسه کمیسیون انضباطی تحت شورای قضایی برای رسیدگی به درخواست پیگرد کیفری رئیس دادگاه عالی گولبارا کالیوا هنوز تعیین نشده است …

Author: admin