کمیسیون مرکزی انتخابات 8000 برگ رأی داده شده در همه پرسی قرقیزستان درباره مدل حکمرانی را باطل می کند

کمیسیون مرکزی انتخابات 8000 برگ رأی داده شده در همه پرسی قرقیزستان درباره مدل حکمرانی را باطل می کند

Tainynews – نورجان شیلدابکووا ، رئیس کمیسیون انتخابات مرکزی امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: کمیسیون مرکزی انتخابات نتایج رأی گیری در 10 مرکز رأی گیری در همه پرسی سیستم دولت را لغو کرده است.

8043 نفر در آن مراکز رأی گیری رأی گرفتند.

6838 رأی باطل شده مربوط به مدل حكمرانی ریاست جمهوری بود.

633 رأی برای سیستم پارلمانی بود.

439 رأی باطل شده علیه هر دو سیستم بود.

Author: admin