قزاقستان 131 مورد پنومونی COVID-19 را گزارش کرد

قزاقستان 131 مورد پنومونی COVID-19 را گزارش کرد

Tainynews – وزارت بهداشت در 21 ژانویه گزارش داد که قزاقستان 131 مورد پنومونی COVID-19 را گزارش کرده است.

2 مورد مرگ و 120 مورد بهبودی ناشی از ذات الریه برای یک روز گزارش شد.

تعداد کل پنومونی از اول آگوست به 47115 مورد شامل 547 مورد مرگ و 34925 مورد بهبودی رسیده است.

Author: admin