اولین واکسن های ویروس کرونا به پایگاه هوایی روسیه در قرقیزستان تحویل داده شد

اولین واکسن های ویروس کرونا به پایگاه هوایی روسیه در قرقیزستان تحویل داده شد

Tainynews – اولین محموله 200 واکسن ویروس کرونا به پایگاه هوایی روسیه در کانت ، قرقیزستان منتقل شد.

کارگران پزشکی ، خدمه پایگاه هوایی ابتدا واکسینه می شوند.

واکسیناسیون داوطلبانه است.

پایگاه هوایی روسیه در کانت بخشی از نیروهای مستقر سریع جمعی است که در دفاع از فضای هوایی کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی دخیل هستند.

Author: admin