تحقیقات جنایی علیه رئیس سابق کمیته امنیت ملی عبدیل سگیزبایف آغاز شد

تحقیقات جنایی علیه رئیس سابق کمیته امنیت ملی عبدیل سگیزبایف آغاز شد

Tainynews – منابع از آژانس های اجرای قانون در 22 ژانویه به AKIpress گفتند: یک تحقیق جنایی علیه رئیس سابق کمیته امنیت ملی عبدالسگیزبایف آغاز شد

Author: admin