14 کاوشگر جنایی در ارتباط با پاسخ COVID-19 در قرقیزستان راه اندازی شد

14 کاوشگر جنایی در ارتباط با پاسخ COVID-19 در قرقیزستان راه اندازی شد

Tainynews ارکینا آسانبایوا ، معاون نخست وزیر الویرا سورابالدیوا ، در جلسه کمیسیون بین دپارتمانی که اثربخشی این پاسخ و استفاده از کمک های بشردوستانه را در کشور بررسی کرد ، 14 کاوشگر جنایی در ارتباط با پاسخ COVID-19 آغاز شد.

این کاوشگرها توسط پلیس مالی اداره می شوند.

پس از پایان تحقیقات ، مقامات مقصر معرفی خواهند شد. آیدای تورسونبکووا ، عضو کمیسیون ، گفت: “ما به ما فرصت می دهیم و اگر اتفاقی نیفتد ، من و دیگران آماده هستیم که از این مقامات نام ببریم.”

کلیه مطالب در جلسه هفته آینده شورای امنیت بررسی خواهد شد.

Author: admin