رئیس سابق کمیته امنیت ملی می گوید که او از طریق اخبار درباره تحقیقات جنایی اطلاعات کسب کرده است

رئیس سابق کمیته امنیت ملی می گوید که او از طریق اخبار درباره تحقیقات جنایی اطلاعات کسب کرده است

Tainynews عبدل سگیزبائف ، رئیس پیشین کمیته امنیت ملی ، در 22 ژانویه به AKIpress گفت: “من در مورد پرونده جنایی ادعایی علیه من از رسانه ها اطلاع یافتم.”

Author: admin