شورای امنیت هفته آینده یافته های بررسی اثربخشی پاسخ COVID-19 قرقیزستان را بررسی خواهد کرد

شورای امنیت هفته آینده یافته های بررسی اثربخشی پاسخ COVID-19 قرقیزستان را بررسی خواهد کرد

Tainynews آیدا تورسونبکووا ، عضو کمیسیون ، گفت: شورای امنیت یافته های کمیسیون بین بخشی را بررسی می کند که هفته آینده اثر بخشی COVID-19 و استفاده از کمک های بشردوستانه را در قرقیزستان بررسی کرد.

وی گفت كه وظیفه كمسیون آزار و اذیت و مجازات شخصی ، به ویژه كارگران پزشکی نبود.

وی گفت: “ما کاوشگرهایی را پرتاب نکردیم و حتی برای انجام آن تلاش نکردیم. ما فقط در مورد وضعیت و آنچه باید انجام شود گفتیم.”

Author: admin