کمیسیون عوامل ایجاد کننده افزایش موارد COVID-19 در قرقیزستان را نام برد

کمیسیون عوامل ایجاد کننده افزایش موارد COVID-19 در قرقیزستان را نام برد

Tainynews – کمیسیون بین بخشی اثربخشی پاسخ به COVID-19 را در قرقیزستان بررسی کرد و عوامل اصلی و عواملی را که منجر به افزایش در موارد ویروس کرونا شده است ، نام برد …

Author: admin