676 بیمار ویروسی کرونا در بیمارستان های قرقیزستان باقی مانده اند

676 بیمار ویروسی کرونا در بیمارستان های قرقیزستان باقی مانده اند

Tainynews – 676 ​​بیمار ویروسی کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان باقی مانده اند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

3 بیمار (0.4٪) در شرایط عادی هستند.

419 بیمار (9/61 درصد) در وضعیت متوسطی جدی قرار دارند.

221 بیمار (6/32 درصد) در وضعیت جدی قرار دارند.

33 بیمار (4.8٪) در وضعیت بحرانی قرار دارند.

967 بیمار از طریق عفونت ویروس کرونا در خانه تحت درمان هستند.

Author: admin