115 نفر از قرقیزستان به مدت یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

115 نفر از قرقیزستان به مدت یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

Tainynews – 115 بیمار در روز گذشته در قرقیزستان از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند ، تیم عملیاتی برای کنترل ویروس کرونا گزارش داد

این بازیافتها شامل 59 مورد در بیشکک ، 44 مورد در منطقه چوی ، 25 مورد در منطقه ایسیک کول ، 4 مورد در منطقه اوش ، 6 مورد در منطقه جلال آباد ، 8 مورد در اوش ، 4 مورد در منطقه نارین است.

تعداد کل بهبودهای ناشی از ویروس کرونا از ماه مارس به 79،927 مورد رسیده است.

Author: admin