مدیر آژانس حفاظت از محیط زیست به دادستانی کل احضار شد

مدیر آژانس حفاظت از محیط زیست به دادستانی کل احضار شد

Tainynews – مدیر آژانس حفاظت از محیط زیست و جنگلداری دولتی دینارا کوتمانووا در جلسه کمیته پارلمان در زمینه سیاست های کشاورزی ، منابع آب و محیط زیست حاضر نشد.

كوتمانوا قرار بود پیش نویس اصلاحیه های قانون جنگل را در تاریخ 25 ژانویه ارائه دهد.

به گفته معاون وی نادیربک کوزوبایف ، کوتمانووا در دفتر دادستان کل در تحقیقات جنایی علیه رئیس جنگلداری چوی-توکوموک است.

Author: admin