سطح آب سد توکتوگل به 11 میلیارد متر مکعب کاهش می یابد

سطح آب سد توکتوگل به 11 میلیارد متر مکعب کاهش می یابد

Tainynews – حجم آب مخزن توکتوگل از 25 ژانویه 2021 ، 11.027 میلیارد متر مکعب بود.

ورودی آب 158 متر مکعب در ثانیه ، خروجی آب 764 متر مکعب در ثانیه است.

از 25 ژانویه سال 2020 ، حجم آب در مخزن 13.899 میلیارد متر مکعب بود.

Author: admin