دولت های قرقیزستان و روسیه در مورد جلوگیری از انتشار نوع جدید COVID-19 بحث می کنند

دولت های قرقیزستان و روسیه در مورد جلوگیری از انتشار نوع جدید COVID-19 بحث می کنند

Tainynews سرویس مطبوعاتی دولت در 25 ژانویه گزارش داد – الویرا سورابالدیوا سرپرست سرپرست معاون نخست وزیر قرقیزستان از طریق تلفن در مورد مشارکت قرقیزستان و روسیه با معاون نخست وزیر روسیه تاتیانا گلیکووا گفتگو کرد

Author: admin